722 921 185
general terms and conditions

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYUŽÍVÁNÍ FITNESS KLUBU (dále jen „VOP“)

obchodní společnosti

Health Centrum DOCK s.r.o.

se sídlem Smrčkova 2485/4, 18 000 Praha 8

identifikační číslo: 06654703

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl 286341 C.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Předmět

Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP“) je úprava vzájemných práv a povinností mezi společností Health Centrum DOCK s.r.o., se sídlem

na adrese Smrčkova 2485/4, 180 00 Praha 8, IČO: 06654703 (dále jen „Společnost“), provozovatelem fitness klubu (dále jen „Klub“) a fyzickou osobou využívající služby klubu, jak jsou vymezeny níže (dále jen „Člen“).

1.2. Členství

Členství člena v klubu je upraveno dohodou o poskytování služeb a členství v klubu uzavřenou mezi společností a členem (dále jen „Dohoda“) při osobní návštěvě klubu nebo elektronickou cestou.

1.3. Služby

Službami poskytovanými společností se všeobecně rozumí umožnění přístupu do prostor klubu a k jejich vybavení za účelem cvičení, pořádání různých typů lekcí a dalších sportovních aktivit, a to (v relevantních případech) s vedením instruktora, poskytování relaxačních služeb (v relevantních případech) a případně poskytování dalších placených služeb, např. osobního tréninku, masáží, privátních kurzů, revitalizačních a kosmetických služeb apod. (dále jen „Služby“). Nejedná se o úplný výčet všech služeb; jejich úplný seznam plně podléhá uvážení společnosti a je uveden u každého typu členství. Společnost je oprávněna seznam služeb jednostranně průběžně upravovat. Služby v klubu také podléhají aktuální dostupnosti a kapacitě.

2. TYPY ČLENSTVÍ

Společnost poskytuje různé typy členství na základě kritérií:

a) Doba trvání dohody

b) Doba vstupu do klubu

2.1. Doba trvání dohody - 1, 6 nebo 12 měsíců

1 MĚSÍC BEZ ZÁVAZKU - Člen, který uzavře smlouvu na dobu neurčitou má právo využívat služby na dobu neurčitou, nejméně však po dobu 1 měsíce. U smlouvy na dobu neurčitou je člen povinen uhradit předem poplatek dle aktuálního ceníku pro období 1 měsíce, a to nejpozději při uzavření smlouvy.

6 MĚSÍCŮ - Člen, který uzavře dohodu na 6 měsíců, má právo využívat služby po dobu, která začíná dnem sjednaným v dohodě a končí za 6 měsíců, byl-li zaplacen členský poplatek za první dva měsíce členství.

12 MĚSÍCŮ - Člen, který uzavře dohodu na 12 měsíců, má právo využívat služby po dobu, která začíná dnem sjednaným v dohodě a končí za 12 měsíců, byl-li zaplacen členský poplatek za první dva měsíce členství.

2.2. Doba vstupu do klubu – UNLIMITED a HAPPY HOURS

Členství UNLIMITED opravňuje člena k využívání služeb klubu neomezeně po celou jeho otevírací dobu.

Členství HAPPY HOURS opravňuje člena k využívání služeb klubu a vstupu v pracovní dny mezi 9:00 a 15:00 hodinou, víkendy a svátky po celou otevírací dobu.

2.3. Rozsah plnění členství / Služby v rámci členství

Klub poskytuje členům své služby během oficiální otevírací doby, která je vyvěšená ve fitness klubu nebo na webu www.dreamfit.cz. Využívání zařízení klubu je povoleno pouze s platným členstvím. Služby v rámci členství jsou uvedeny u každého typu členství.

3. VZNIK A ZÁNIK ČLENSTVÍ V KLUBU, PŘERUŠENÍ ČLENSTVÍ

3.1. Vznik členství

Členství vzniká uzavřením dohody a zaplacením členského poplatku za první dva měsíce členství. Členství a členská práva z něj plynoucí se vztahují výhradně na člena, nejsou bez předchozího písemného souhlasu společnosti přenosná na třetí osoby a nepřechází na právní nástupce člena. Žádost o přenos členství je třeba podat prostřednictvím emailu na janko@dreamfit.cz nebo na recepci klubu.

3.2. Zvláštní ustanovení pro mladistvé

Ke vzniku členství osoby mladší 18 let je nutné, aby dohodu podepsal zákonný zástupce této osoby.

3. Vznik a zánik členství v klubu, přerušení členství

3.1. Vznik členství

Členství vzniká uzavřením dohody a zaplacením členského poplatku za první dva měsíce členství. Členství a členská práva z něj plynoucí se vztahují výhradně na člena, nejsou bez předchozího písemného souhlasu společnosti přenosná na třetí osoby a nepřechází na právní nástupce člena. Žádost o přenos členství je třeba podat prostřednictvím emailu na janko@dreamfit.cz nebo na recepci klubu.

3.2. Zvláštní ustanovení pro mladistvé

Ke vzniku členství osoby mladší 18 let je nutné, aby dohodu podepsal zákonný zástupce této osoby.

3.3. Zánik členství u jednotlivých typů členství

Členství 1 MĚSÍC BEZ ZÁVAZKU zaniká automaticky v případě, že není uhrazen členský poplatek za další období a zaniká uplynutím posledního dne, na který bylo členství členem uhrazeno.

3.3.1. Zánik členství UNLIMITED

Členství 6 MĚSÍCŮ zaniká po uplynutí 6 měsíců od prvního dne členství. Člen je oprávněn členství ukončit předčasně výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začne běžet od prvního dne následujícího měsíce po doručení písemné výpovědi společnosti. Výpověď je však účinná pouze v případě, že člen společnosti nejpozději spolu s doručením písemné výpovědi uhradí (a) členský poplatek za poslední měsíc členství, a to ve výši pro členství 6 MĚSÍCŮ UNLIMITED a (b) poplatek za předčasné odstoupení od smlouvy 990 Kč vynásobený počtem zbývajících měsíců trvání členství.

Členství 12 MĚSÍCŮ zaniká po uplynutí 12 měsíců od prvního dne členství. Člen je oprávněn členství ukončit předčasně výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začne běžet od prvního dne následujícího měsíce po doručení písemné výpovědi společnosti. Výpověď je však účinná pouze v případě, že člen společnosti nejpozději spolu s doručením písemné výpovědi uhradí (a) členský poplatek za poslední měsíc členství, a to ve výši pro členství 12 MĚSÍCŮ UNLIMITED a (b) poplatek za předčasné odstoupení od smlouvy 990 Kč vynásobený počtem zbývajících měsíců trvání členství.

3.3.2. Zánik členství HAPPY HOURS

Členství 6 MĚSÍCŮ zaniká po uplynutí 6 měsíců od prvního dne členství. Člen je oprávněn členství ukončit předčasně výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začne běžet od prvního dne následujícího měsíce po doručení písemné výpovědi společnosti. Výpověď je však účinná pouze v případě, že člen společnosti nejpozději spolu s doručením písemné výpovědi uhradí (a) členský poplatek za poslední měsíc členství, a to ve výši pro členství 6 MĚSÍCŮ HAPPY HOURS a (b) poplatek za předčasné odstoupení od smlouvy 790 Kč vynásobený počtem zbývajících měsíců trvání členství.

Členství 12 MĚSÍCŮ zaniká po uplynutí 12 měsíců od prvního dne členství. Člen je oprávněn členství ukončit předčasně výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začne běžet od prvního dne následujícího měsíce po doručení písemné výpovědi společnosti. Výpověď je však účinná pouze v případě, že člen společnosti nejpozději spolu s doručením písemné výpovědi uhradí (a) členský poplatek za poslední měsíc členství, a to ve výši pro členství 12 MĚSÍCŮ HAPPY HOURS a (b) poplatek za předčasné odstoupení od smlouvy 790 Kč vynásobený počtem zbývajících měsíců trvání členství.

Strany mohou členství ukončit vzájemnou dohodou. Od dohody má člen právo odstoupit prostřednictvím písemného oznámení o odstoupení do 14 dní ode dne uzavření dohody. Formulář pro oznámení o odstoupení od dohody je k dispozici na recepci klubů. Společnost v takovém případě členovi vrátí všechny platby (včetně členského poplatku), které jí na základě dohody uhradil. Pokud člen využil služby před doručením oznámení o odstoupení společnosti, bude mu vrácena pouze poměrná část členského poplatku.

3.4. Zánik z jiných důvodů

Společnost si vyhrazuje právo ukončit dohodu s okamžitou účinností, pokud člen opakovaně nebo podstatným způsobem poruší dohodu, tyto VOP nebo Pravidlá klubu či pokud opakovaně nedbá pokynů vedení nebo zaměstnanců společnosti zodpovědných za chod klubu a bezpečnost v něm. Ukončí-li společnost dohodu podle tohoto bodu, má právo ponechat si již zaplacené členské poplatky jako smluvní pokutu za porušení dohody i v případě, že se vztahují k období po ukončení dohody. Tím není dotčen nárok společnosti na náhradu škody v plné výši. Členství je možno obnovit, resp. novou dohodu je možno uzavřít, pouze pokud člen uhradil všechny (i předchozí) dlužné částky a platební povinnosti, tj. nemá vůči společnosti žádné neuhrazené závazky.

3.5. Pozastavení členství

Žádost o pozastavení je třeba podat společnosti prostřednictvím formuláře na recepci klubu tak, aby ji společnost obdržela do konce smluvního měsíce předcházejícího měsíci, kdy se má přerušení uplatnit. V době přerušení členství nemá člen právo využívat služby. Přerušením členství bude doba trvání členství prodloužena o dobu přerušeného členství. Poplatek činí 390 Kč za každý měsíc pozastavení.

4. PŘÍSTUPOVÉ MÉDIUM

4.1. Členská karta

Oprávnění ke vstupu do fitness klubu má pouze její člen. Člen obdrží při uzavření smlouvy přístupové medium (členskou kartu), která mu umožní vstup do klubu. Člen musí mít přístupové médium u sebe, v opačném případě lze požádat obsluhu o vyhledání člena klubu podle jména či jiným identifikačním způsobem např. ukázáním průkazu totožnosti apod.

4.2. Poplatek za první vystavení přístupového média

První vystavení přístupového média je zahrnuto v registračním poplatku ve výši 150 Kč (při nákupu členství online), resp. 300 Kč (při nákupu členství v klubu).

4.3. Manipulace s přístupovým médiem

Člen je povinen zajistit bezpečné uložení svého přístupového média a v případě jeho ztráty to neprodleně nahlásit klubu. Po ohlášení ztráty bude zablokována případná platební funkce přístupového média.

4.4. Nepřenositelnost členských práv

Členství v klubu je osobní a nemůže být převedeno. Člen se zavazuje, že předané přístupové médium bude používat pouze on sám a nepřenechá je třetí osobě. Pokud člen tuto podmínku poruší tj. přenechá-li vědomě a záměrně přístupové médium třetí osobě, aby jí zajistil přístup, může od něj klub za každý případ porušení podmínky požadovat smluvní pokutu 1000,- Kč, aniž by bylo nutno prokázat vzniklou škodu. Uplatnění dalších práv z takového porušení, zejména uplatnění dalších škod a možnost mimořádného ukončení členství, není dotčeno.

4.5. Opětovné vystavení přístupového média

Za každé opětovné vystavení přístupového média, které je nutné z důvodu zaviněné ztráty nebo zaviněného poškození přístupového média ze strany člena, je splatný poplatek ve výši 150 Kč.

5. ČLENSKÉ POPLATKY, PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Členské poplatky

Za poskytované služby je člen povinen společnosti hradit členské poplatky ve výši uvedené v ceníku společnosti pro dané zúčtovací období (dále jen „Členský

poplatek“). Zúčtovacím obdobím pro členský poplatek je jeden měsíc, není-li uvedeno jinak. Členský poplatek se hradí předem.

Skutečnost, že člen nevyužívá služeb klubu, jej nezprošťuje povinnosti hradit členské poplatky. S výjimkami uvedenými v těchto VOP neposkytuje společnost náhradu ani nevrací členské poplatky splatné po dobu trvání dohody.

Členské poplatky lze hradit debetní kartou, kreditní kartou nebo případně jiným způsobem, který společnost výslovně umožní. Měsíční členské poplatky jsou splatné vždy před začátkem nového smluvního měsíce, pokud není ve smlouvě sjednáno jinak.

5.2. Prodlení s platbou

V případě prodlení člena s platbou členského poplatku nebo s jakoukoli jinou platbou, kterou má společnosti uhradit, má společnost právo odmítnout členovi přístup do klubů, dokud neuhradí dlužnou částku v plné výši, a jednostranně mu do té doby přerušit poskytování služeb. Tím není dotčena povinnost člena uhradit příslušné členské poplatky i za období, kdy mu bylo poskytování služeb přerušeno.

Pokud se člen zpozdí s platbou, společnost si vyhrazuje právo vyfakturovat členovi poplatky z prodlení, pokud prodlení zavinil člen. Vedle úroků z prodlení v zákonné výši k nim patří i náklady na právní vymáhání odpovídající danému účelu, zejména výlohy spojené s upomínkou a inkasem, soudní poplatky a náklady na právní zastoupení.

Pokud se člen ocitne v prodlení s úhradou částky odpovídající dvěma měsíčním příspěvkům, společnost může smlouvu mimořádně vypovědět ze závažného důvodu. V tomto případě je společnost oprávněna požadovat kromě poplatků z prodlení další náhradu škody podle zákonných ustanovení.

5.3. Právo na úpravu ceny

Společnost je oprávněna zvýšit měsíční příspěvek, když se zvýší zákonná DPH, přičemž zvýšení členského příspěvku je omezeno na zvýšenou sazbu DPH. Společnost využije právo na zvýšení ceny prohlášením v textové podobě a zasláním prostřednictvím emailu. Zvýšení ceny bude účinné od prvního dne měsíce následujícího po doručení prohlášení.

6. UŽÍVÁNÍ KLUBU

6.1. Rozsah užívání klubu

Uzavřením Smlouvy získává člen přístup do klubu a je oprávněn jej užívat dle provozní doby klubu. Společnost je oprávněna uzavřít klub během příslušné otvírací doby za účelem konaní privátních akcí či za účelem údržby či nutných oprav a odmítnout členovi po tuto dobu přístup. Tuto skutečnost je klub členovi povinen oznámit dostatečně dopředu, aby s ní člen počítal.

6.2. Zákaz nabízení komerčních tréninkových služeb

Úplatné nebo jinak komerční nabízení tréninkových služeb v klubu není dovoleno, pokud nebylo výslovně sjednáno něco jiného.

6.3. Vstup výhradně s členskou kartou

Člen obdrží členskou kartu. Bez členské karty není vstup do klubu možný.

6.4. Provozní řád

Při využívání klubu podléhá člen tamnímu provoznímu řádu. Provozní řád obsahuje zejména pravidla pro přípustné užívání strojů, pomůcek atd. klubu a pro zachování práv ostatních členů. Personál (včetně trenérů a instruktorů) je oprávněn, je-li to nutné pro zachování řádného provozu klubu, pořádku a bezpečnosti nebo dodržení provozního řádu, vydávat pokyny. Člen je povinen pokynů uposlechnout.

6.5. Využívání skříněk

V klubu jsou k dispozici uzamykatelné skříňky. Člen smí tyto skříňky využívat pouze během přítomnosti v klubu. Klub je oprávněn obsazené skříňky otevřít a vyklidit, pokud jsou používány i mimo dobu přítomnosti člena v klubu. Za ztrátu, poškození či odcizení věcí uložených mimo uzamčenou skříňku nenese klub odpovědnost. Cennosti (zejména peníze, šperky, doklady, klíče od auta atd. je možné předat pracovníkovi recepce.

6.6. Využívání parkovacích míst pro zákazníky

Parkovací místa pro zákazníky, které klub poskytuje, smí člen využívat pouze během své přítomnosti v klubu. V případě obsazení parkovacího místa bez přítomnosti člena v klubu je klub oprávněn nechat vozidlo za poplatek odtáhnout.

7. POVINNOSTI ČLENA

7.1. Doprovod

Přivádět do klubu doprovázející osoby včetně dětí je povoleno s výslovným předchozím svolením klubu. Přivádět zvířata je zakázáno.

7.2. Porušení povinnosti vhodného chování

Člen je povinen dodržovat podmínky provozního řádu a řádně dodržovat povinnosti vhodného chování uložené těmito VOP. Poruší-li člen opakovaně a přes napomenutí smluvní povinnosti plynoucí z členství, je klub oprávněn od smlouvy o členství písemně odstoupit.

7.3. Změna osobních údajů

Člen je povinen klubu neprodleně sdělit změnu osobních údajů relevantních pro smlouvu jako jsou jméno, adresa atd. náklady, které klubu vzniknou tím, že člen změnu osobních údajů neprodleně nesdělí, nese člen.

- Telefonicky na recepci klubu mobil: 722921185

- e-mailem: dock@dreamfit.cz

7.4. Zákaz konzumace/zakázané předměty

Člen nesmí v klubu kouřit, konzumovat alkoholické nápoje nebo omamné látky. Dále člen nesmí do klubu vnášet léčiva vázaná na lékařský předpis, které členovi neslouží k osobnímu a lékařem předepsanému užívání. Člen dále nesmí výše uvedené látky úplatně nebo bezúplatně v klubu nabízet, opatřovat, přenechávat, nebo jiným způsobem zpřístupňovat.

8. RUČENÍ SPOLEČNOSTI

Společnost neručí členům za jakoukoliv majetkovou nebo nemajetkovou újmu popř. toto ručení omezuje, a to v nejširší možné míře, jakou český právní řád připouští. Společnost zejména neručí za škodu, která vznikla členům v důsledku toho, že neplnili své povinnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, členskou smlouvou, těmito obchodními podmínkami, provozním řádem klubu nebo pokyny jeho personálu. Každý člen plně odpovídá za svůj zdravotní stav, jakákoliv odpovědnost společnosti za zdravotní stav člena se vylučuje. Společnost dále zejména neručí za cennosti uložené na jiném než k tomu určeném místě.

9. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost zpracovává osobní údaje člena, které jsou uvedeny pro účely uzavření a plnění dohody, aby mohla plnit své právní povinnosti nebo aby se souhlasem člena zasílala obchodní sdělení, příp. pro jiný účel, ke kterému udělil člen souhlas. Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a souvisejících českých právních předpisů a v souladu s Ochranou osobních údajů společnosti, ve kterých je uvedeno, jakým způsobem společnost nakládá s osobními údaji člena, jaké informace o členovi ukládá, jak dané informace využívá a komu je předává. Ochrana osobních údajů taktéž obsahují výčet veškerých práv člena v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zejména pak právo na informace, opravu, výmaz či právo souhlas se zpracováním kdykoli odvolat. V souvislosti se zpracováním osobních údajů Společnost prohlašuje, že i) zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky stanovenými právními předpisy, ii) zajistila, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti, iii) přijala vhodná technická a organizační opatření, aby zajistila nezbytnou úroveň zabezpečení osobních údajů, a iv) v případě porušení zabezpečení osobních údajů s ohrožením práv a svobod fyzických osob bude informovat dozorový orgán, případně subjekty údajů. Při uzavření smlouvy o členství jsou členovi poskytnuty informace o zpracování osobních údajů člena. Tyto informace budou členovi poskytnuty též na vyžádání v klubu nebo je lze nalézt na www.dreamfit.cz.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Změna VOP

Klub je oprávněn měnit v budoucnu tyto VOP. Změny nabudou účinnosti, když studio na změny upozorní, člen je vezme na vědomí a nevznese proti nim námitku ve lhůtě 2 týdnů od doručení informace o změně. V případě vznesení námitky jsou klub i člen oprávněni vypovědět smlouvu o členství k poslednímu dni příslušného měsíce.

10.2. Neúčinnost jednotlivých ustanovení

Pokud by jedno nebo několik ustanovení této smlouvy bylo nebo se stalo neúčinným, není tím dotčena účinnost smlouvy a jejích ostatních ustanovení. Ustanovením VOP nemohou být vyloučena žádná ustanovení právních předpisů na ochranu spotřebitele, která se vztahují na „Smlouvu o členství“.

10.3. Mimosoudní řešení sporů

V případě, že dojde mezi klubem a členem ke vzniku sporu ze smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může člen podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu České obchodní inspekci, Ústřednímu inspektorátu – oddělení ADR, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 – Nové město, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz

Tyto podmínky vstupují v platnost 1.2. 2022